biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o. ;
09-100 Płońsk
Ul. Przemysłowa 2
tel.:.(023) 662 33 88, 662 49 37
fax.: (023) 662 26 22
e-mail: [email protected]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUTryb postępowania:

Postępowanie w trybie „Negocjacje z ogłoszeniem” prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.

Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych (Art. 138a ust. 1)

Rodzaj zamówienia:

Dostawa

Przedmiot zamówienia:

Dostawa biomasy na cele energetyczne w postaci zrębków drzewnych pochodzących z drewna i/lub kory.
Zatwierdził:
Prezes zarządu Dariusz Marczewski
Płońsk, dn.30.07.2018 r.
Opis przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie wykonywał zamówienie w ilościach wg aktualnego harmonogramiu dostaw stanowiącego załącznik do umowy, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Posiadają zdolności finansowe i ekonomiczne zapewniające wykonanie zamówienia;
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (§7 Regulaminu Udzielania Zamówień w PEC w Płońsku Sp. z o. o.)
  5. Zapoznali się z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.
    http://www.pecplonsk.pl/pliki/Regulamin%20zamowien%20pec%20plonsk.pdf

Informacja o sposobie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający może wezwać wykonawców, z którymi przeprowadził negocjacje do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani też zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium za pomocą, którego zamawiający oceni ofertę ostateczną jest cena = 100%

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wykonawcy chętni do udziału w postępowaniu winni w odpowiedzi na niniejsze publiczne ogłoszenie o zamówieniu, złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w siedzibie zamawiającego (jak w nagłówku) osobiście lub listownie (forma papierowa wymagana) z napisem na kopercie „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - biomasa”

Termin składania wniosków upływa 3 sierpnia 2018 r. o godz. 14:30.Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwop Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w PEC w Płońsku Sp. z o. o, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.