biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający, działając na podstawie § 45 ust.1 pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. ; 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2 unieważnia postępowanie prowadzone w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej- etap II budowa instalacji odsiarczania i odazotowania”.

Zamawiający w ww. zapisie regulaminu zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwop Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w PEC w Płońsku Sp. z o. o, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.