biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Inwestycje proekologiczne

"Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska"

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. wychodząc na przeciw światowym trendom i ogólnej potrzebie zmniejszania emisji do powietrza szkodliwych substancji nieustannie prowadzi zakrojone na szeroką skalę inwestycje proekologiczne.

Zwieńczeniem wieloletniej działalności na niwie ochrony środowiska jest prowadzona od 2005 roku inwestycja pod nazwą Modernizacja Systemu Ciepłowniczego miasta Płońska polegająca na wymianie wszystkich tradycyjnych sieci na sieci w technologii rur preizolowanych, wymianie starych i wybudowanie nowych węzłów cieplnych jedno i dwufunkcyjnych, oraz budowie kotła opalanego biomasą współpracującego z turbogeneratorem.

Najistotniejszym elementem prowadzonej modernizacji Centralnej Ciepłowni w Płońsku jest montaż instalacji kotłowej na biomasę o mocy 10.2 MW w parze wysokoprężnej współpracującej z turbiną elektryczną o mocy 2.1 Mwe.

W wyniku przebudowy i modernizacji ciepłowni uzyskany zostanie następujący wynik proekologiczny:

Nowobudowany kocioł posiada specjalne rozwiązania techniczne ograniczające emisje ze spalania drewna. Dla eliminacji sadzy i tlenków węgla zastosowano długi czas pobytu spalin w kotle oraz precyzyjne sterowanie ilością powietrza do spalania (wskazania sondy lambda oraz regulacja obrotów wentylatorów podmuchu powietrza pierwotnego i wtórnego). Wdmuch powietrza wtórnego minimalizuje emisje tlenków węgla i ułatwia dopalenie lotnych i palnych składników spalin. Dla ograniczenia emisji tlenków azotu przewidziano częściową recyrkulację spalin. Emisje pyłów ogranicza się natomiast w odpylaczach ( multicyklon i odpylacz pulsacyjny ) zainstalowanych za kotłem. Podstawową zaletą zabudowy kotła na biomasę z punktu widzenia ochrony środowiska to możliwość demontażu wyeksploatowanych, nieekologicznych i niskosprawnych kotłów parowych opalanych miałem węglowym.

Planowany efekt uzyskany z modernizacji

Rodzaj zanieczyszczenia Stan przed modernizacją Stan po modernizacji Redukcja zanieczyszczeń
Emisja zanieczyszczeń (Mg.rok) Mg/rok %
SO2 226,29 81,91 144,38 63,80
NOx 84,96 31,15 53,81 63,30
Pył 197,00 45,89 151,11 76,70
CO 154,16 124,38 29,78 19,30
CO2 45 683,61 10 427,78 35 255,83 77,20
BaP 0,138 0,019 0,136 98,60
Sadza 6,28 1,47 4,81 76,50

W ramach prowadzonej inwestycji wymianie uległo ok. 8000 mb. tradycyjnych sieci na sieci w technologii rur preizolowanych oraz wybudowano 15 węzłów jednofunkcyjnych i 14 dwufunkcyjnych. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji czynnika grzewczego a co za tym idzie zmniejszyło zapotrzebowanie wytwarzanego ze spalania paliw ciepła.

Powyższe rozwiązania chroniące środowisko doprowadziły w efekcie do powstania Elektrociepłowni Płońsk produkującej czystą energię.


„Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej”

Cel modernizacji:

Modernizacja systemu ma na celu podniesienie sprawności wytwarzania energii cieplnej poprzez przebudowę wyeksploatowanego i przestarzałego konstrukcyjnie kotła WR-10 na kocioł WR-7EM w technologii ścian szczelnych z instalacją oczyszczania spalin, spełniającą wymagania standardów emisyjnych po 2016 r. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin w oparciu o filtry workowe oraz instalacji odprowadzenia żużla z istniejącego kotła WRm-15. Celem jest dostosowanie kotła do standardów emisyjnych po 2016r Podłączenie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnej do osiedla Żołnierzy Wyklętych oraz zmniejszenia strat sieciowych poprzez wymianę sieci cieplnej na preizolowana przy ul Przemysłowej. Podniesienie efektywności wytwarzania energii elektrycznej z biomasy poprzez rozbudowę istniejącego zespołu kogeneracyjnego o turbinę małej mocy przeznaczoną do pracy w okresie letnim.