biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska

Zaawansowanie prac inwestycyjnych:

1 Dostawa i montaż kotła parowego typu VSR-10,5 produkcji firmy SCHMID - Szwajcaria, opalanego biomasą (zrębki drzewne) , o mocy 10,2 MWt, p rob = 40bar, T rob = 450 st.C 100%
2 Dostawa i montaż turbiny parowej, upust owo – przeciwprężnej typu MT5 S3 + MT5 S3 + G315 produkcji ETT (Niemcy), o mocy 2,08 MWe, p rob. = 39 bar, T rob = 440 st.C 100%
3 Instalacja składowania i podawania paliwa: ładowarka teleskopowa typu LM 430 TURBO z silnikiem o mocy 106 KM o udźwigu 3 tony wraz z łyżką V = 2,3 m3, ładowarka zawieszana typu MIKRUS 12 (cyklop) z łyżką V = 0,6 m3 produkcji firmy SINUS, 100%
4 Zespół ruchomej podłogi podający zrębki na linię transportową do kotłów - w dostawie firmy SCHMID 100%
5 układ przygotowania ciepłej wody 100%
6 instalacje: odpylające - multicyklony, wyciąg spalin, systemy odpopielania dla kotła opalanego biomasą - wszystkie instalacje w dostawie firmy SCHMID 100%
7 kanały spalin do istniejącego komina 100%
8 opodestowanie technologiczne kotła instalacja wentylacji 100%
9 Zakup i montaż urządzeń automatyki, pomiarów i sterowania kotłownią- cz.I, i II 100%
10 Zakup i montaż rurociągów, pompowni, armatury oraz pozostałych urządzeń technologicznych (zasobnika ciepła,stacji redukcyjno - schładzających pary,wymienników ciepła, stacji odgazowania wody) 100%
11 Malowanie rurociągów, izolacje termiczne, roboty technologiczne 100%
12 Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody o wydajności 5 m3/h wyposażona w odżelaziacz, zmiękczacze z możliwością regeneracji 100%
13 Roboty budowlane budynku kotłowni o wymiarach: 57 x 24 x 19 = 26 000 m3. Rozbiórka fundamentów 3 istniejących kotłów OR-16, demontaż stropu palacza + 4,80 m w miejscu lokalizacji nowego kotła, demontaż istniejących silosów węglowych kotłów OR-16, fundamenty pod urządzenia, konstrukcje nośne i wsporcze, ściany działowe i sufity, remont pomieszczeń socjalnych - biurowych, wykończenie ścian i posadzek, ocieplenie budynku, elewacje zewnętrzne, wymiana okien. 100%
14 Roboty budowlane budynku kotłowni – fundament pod turbinę, konstrukcje nośne i wsporcze, ściany działowe i sufity, remont pomieszczeń socjalnych - biurowych, wykończenie ścian i posadzek. 100%
15 Roboty budowlane budynku kotłowni - ocieplenie budynku, elewacje zewnętrzne, wymiana okien. 100%
16 Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w kotłowni i budynku wiaty 100%
17 Zagospodarowanie terenu wokół elektrociepłowni (ogrodzenie, oświetlenie placu, doprowadzenie niezbędnych mediów : energii elektrycznej, sieci wod-kan teletechnicznych, drogi, odwodnienie terenu, aranżacja zieleni). 100%
18 Budowa wiaty do magazynowania zrębków o powierzchni min. 1200 m2. Dostawa urządzeń do przygotowania i transportu paliwa: rębak bębnowy z własnym napędem typu 1290H firmy Bandit o wydajności do 25 mp/h, rębak tarczowy o wydajności 8 m3, traktor z silnikiem o mocy 80 KM wraz z 2 przyczepami samowyładowczymi typu D-70 100%
19 Zakup i montaż przenośnika zgrzebłowego dwuczęściowego o łącznej długości 60m do podawania zrębków od ruchomej podłogi do kotła firmy SCHMID 100%
20 Wymiana linii zasilającej kotłownię na warunkach ZE (linia kablowa o dł.50mb) 100%
21 Wyprowadzenie sieci parowej i kondensatu DN=350-150/200-100mm oraz c.o. DN=350-125mm do AGRIKO; L=260 mb. 100%
22 Budowa dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych (o mocach od 60 kW do 310 kW) na os. Młodzieżowa c.o. i c.w.u. wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką sterującą – dostawa z montażem i adaptacjami budowlanymi pomieszczeń – 14 kpl- załącznik nr 1- wykaz węzłów 100%
23 Modernizacja jednofunkcyjnych węzłów cieplnych (o mocach od 50 kW do 275 kW) na os. Zacisze wraz z niezbędnym osprzętem i automatyką (wymienniki płytowe, lutowane) – 15 kpl – załącznik nr 2- wykaz węzłów 100%
24 Wymiana istniejącej sieci kanałowej na preizolowaną (sieć magistralna i rozdzielcza)– długości trasy: Dn25 -20 mb, Dn32 -245 mb, Dn40 -98 mb , Dn50 -474 mb, Dn65 -233 mb, Dn80 -188 mb, Dn100 -791 mb, Dn125 -333 mb, Dn150 -246 mb, Dn200 -180 mb, Dn250 -522 mb, Dn350 -93 mb, Dn400 -1469 mb wraz z niezbędnymi przeciskami i zajęciami pasów drogowych i obsługą geodezyjną 100%
25 Budowa sieci cieplnych i przyłączy do zasilania dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych (o mocach od 60 kW do 310 kW) na os. Młodzieżowa –DN25 -3 mb, DN32 - 55mb, DN40 –102 mb, DN50 -340 mb, Dn80 -154mb, Dn100 -127mb, Dn125 -111mb 100%
26 Wymiana sieci cieplnych i przyłączy do zasilania jednofunkcyjnych węzłów cieplnych (o mocach od 50 kW do 275 kW) na os. Zacisze) – DN25 -37 mb, DN32 – 58mb, DN50 -290 mb, DN65 -57mb, Dn80 -81mb, Dn100 -23mb, Dn125 -362mb, DN150 -300mb, Dn200 -214mb 100%
27 Dostosowanie kotła Wrm-15 do współspalania biomasy (do 20%) i miału węgla kamiennego. 100%
28 Rozbudowa obiektów do przygotowania i składowania biomasy 100%